Citlivost – vysoce citlivý klient a terapeut

Citlivost – vysoce citlivý terapeut – vysoce citlivý klient

Lucie Hradilová

Jsme svědky evoluce lidského vědomí a vysoce citliví lidé v tomto směru prošlapávají novou stezku. S vysokou citlivostí přichází i zodpovědnost, která od nás žádá víc než se jednoduše stáhnout do izolace. Je životně důležité, abychom se naučili předcházet pocitům smyslového přetížení, abychom mohli naplno vyzařovat svou sílu. Vysoce citliví a empatičtí lidé jsou průkopníky nové formy existence lidstva.“ Judith Orloff, MD

Cílem této práce je přinést základní vhled do témat: citlivost, vysoká citlivost, vysoce citlivý terapeut a vysoce citlivý klient. Dále je pak nahlédnout z pohledu metody traumaterapeutické péče – Hlubinné přestrukturace a v neposlední řadě také upozornit na výběr literatury, rozhovorů, filmů i dalších tipů k tématu. Vnímám tuto práci jako otevřenou a postupem času bych ji ráda doplňovala a prohlubovala o nové poznatky – ať už z oblasti výzkumu, nebo praxe – a to i ze svých zkušeností v roli terapeuta i klienta.

Toto téma jsem zvolila proto, že sama patřím do spektra lidí s tzv. vysokou citlivostí. Mám také ve svém okolí řadu vysoce citlivých lidí a v budoucnu bych se ráda věnovala více jednak popularizaci tohoto tématu a jednak terapeutické práci s těmito lidmi. Poznáváním této vlastnosti, jejího přijetí a péčí o ni mám možnost se stávat celistvější osobností – sama sebou. Hlubinná přestrukturace v tomto mém procesu sehrála a sehrává svou důležitou roli.

Citlivost

Projekt sdružující výzkumníky v oblasti environmentální sensitivity nazvaný Sensitivity research.com (2022) uvádí, že citlivost je základní (nejen) lidská vlastnost, rys temperamentu. Je to schopnost vnímat a zpracovávat informace z prostředí. Citliví lidé jsou ti, kteří jsou silněji ovlivněni tím, co prožívají. Může to být fyzické prostředí, ve kterém se nacházejí, ale také vliv výchovy, sociální vztahy, pracovní podmínky atp.

Rozlišují se dvě základní složky citlivosti:

vnímání smyslových podnětů z prostředí – zvuk, vůně, chuť a dotek

kognitivní zpracování vnímaných informací o životním prostředí – tj. hluboké přemýšlení a reflexe zkušeností

Citlivost má biologický základ (rozdíly citlivosti byly pozorovány až u stovky jiných druhů – například psů, ryb, ptáků…). V průběhu evoluce byla zachována díky své důležité roli při adaptaci na prostředí. U lidí je spojena s neurobiologickými rozdíly v mozku a také s genetickými faktory.

Vysoká citlivost

Každý člověk má určitou míru citlivosti. Vědecký výzkum v této oblasti probíhá zatím 26 let a započala ho americká badatelka Elaine N. Aron, která také poprvé použila pojem highly sensitive person. Původně se nahlíželo na vysokou citlivost jako na vlastnost, kterou lidé buď mají, nebo nemají, a zastoupení vysoce citlivých lidí v populaci se vyjadřovalo 15 – 20%.

Dnes se však na základě dalších výzkumů ukazuje, že se jedná o spektrum této vlastnosti – citlivosti – a to lze rozdělit do tří různých skupin, a to podle její míry.

Asi 29% populace má nízkou citlivost, 40% lidí střední a 31% je klasifikováno jako vysoce citliví. (Lionetti et al., 2018)

Teorie citlivosti

Projekt Sensitivityresearch.com zmiňuje (2022), že rozdíly v citlivosti popisuje několik psychologických teorií. Ty hlavní byly před několika lety shrnuty do zastřešujícího konceptu, který se nazývá environmentální senzitivita (environmental sensitivity). Zahrnuje dosud existující pojmy, jako jsou: vysoce citlivá osoba (highly sensitive person – HSP), orchideje, tulipány a pampelišky a diferenciální citlivost.

Podle tohoto konceptu se lidé liší ve schopnosti vnímat a zpracovávat informace o svém prostředí kvůli neurobiologickým rozdílům v mozku, což je částečně vysvětlováno genetickými rozdíly. Ačkoliv to znamená, že vysoká citlivost má genetický základ, výzkum ukazuje, že je stejně formována také prostředím a zkušenostmi lidí v průběhu jejich života.

Pro přiblížení míry citlivosti začali používat vědci (Lionetti et al., 2018) metaforické přirovnání z oblasti květin. Skupinu lidé nízce/mírně citlivých označují jako pampelišky, a to podle toho, že tato květina nepotřebuje ke svému životu žádné speciální prostředí – zjednodušeně řečeno, může růst všude. Skupina lidí, kteří jsou nazýváni tulipány už má jisté potřeby co do svého prostředí, ale stále dokáže prosperovat bez větších nároků v řadě z nich. Jako Orchideje jsou označováni lidé vysoce citliví – ti už ke svému životu potřebují speciální podmínky, životní prostředí uzpůsobené jejich citlivosti.

Měření citlivosti

Míru citlivosti lze snadno a spolehlivě měřit pomocí řady krátkých dotazníků, které byly vyvinuty a ověřeny výzkumníky (např. Elaine N. Aron). Dále také prostřednictvím pozorování a jeho hodnocení (Judith Orloff, 2017, s. 25-26)

Příklady dotazníků:

Are you highly sensitive? – online dotazník pro dospělé

Is your child highly sensitive? – online dotazník pro děti

Copyright, Elaine N. Aron, 1996

Test for adults – měří míru senzitivity:

Test for children (8-18 years) – měří míru senzitivity:

Copyright, sensitivityresearch.com, 2022

Judith Orloff (2017, s. 25-26)

Jste vysoce citlivý člověk? – sebehodnotící dotazník

Základní charakteristiky vysoké citlivosti:

Elaine N. Aron, americká výzkumnice ve své knize Vysoce citliví lidé: jak vzkvétat ve světě, který vás zahlcuje, rozlišuje čtyři základní charakteristiky vysoké citlivosti:

1. Hloubkové zpracovávání informací

Vysoce citliví lidé vše zpracovávají intenzivněji a hlouběji, propojují a porovnávají vše, čeho si všimli, se svými minulými zkušenostmi a s podobnými záležitostmi. Dělají to zcela automaticky, někdy si to dokonce neuvědomují. Z výzkumu (Bianka Acevedová) byla zjištěna vyšší mozková aktivace v oblasti insula (část mozku, která integruje poznávání vnitřních stavů a emocí v daném okamžiku, tělesné pozice a vnější události). Někteří ji označují jako sídlo vědomí.

2. Přestimulovanost

Vysoce citliví lidé si v každé situaci všímají všech drobných nuancí a detailů, a pokud jsou tyto situace složité – tzn., že obsahují mnoho informací, nebo intenzivní (hluk, chaos, nepořádek…), anebo trvají dlouho, mají tito lidé sklon rychleji se unavit ze zpracovávání velkého množství informací. Zároveň je známá skutečnost, že ne všichni vysoce citliví lidé jsou takoví pořád. Zvláště v situacích, kdy jsou přetížení a ve stresu, mohou reagovat a chovat se zcela jinak.

3. Emoční reaktivita

Vysoce citliví lidé reagují intenzivněji na pozitivní i negativní zkušenosti. Platí to ještě více v případě, že měli dobré dětství. Výzkumy u nich prokazují nejen vyšší mozkovou aktivaci v oblasti insula, ale také zvýšenou aktivitu v oblasti systému zrcadlových neuronů. Ty nám pomáhají se učit prostřednictvím nápodoby, ale společně s ostatními mozkovými oblastmi nám umožňují poznat záměry druhých lidí a i skutečnost, jak se tito lidé cítí. Jsou proto do velké míry zodpovědné za univerzální lidskou schopnost empatie. HSP tedy na různé pozitivní i negativní události reagují emotivněji, více je prožívají a vyznačují se i vysokou empatií.

4. Vnímání jemných nuancí

Většina výzkumů se zmiňuje o schopnosti vysoce citlivých lidí vnímat jemné nuance – tedy všímat si drobností a detailů, které ostatní lidé přehlížejí.

Existuje několik typologií vysoce citlivých lidí. Vybrala jsem jednu, která pochází z dlouholetých zkušeností práce s HSP a její autorkou je americká psychiatrička Dr. Judith Orloff, která je sama vysoce citlivá. Při své terapeutické práci kombinuje moudrost konvenční medicíny s nejnovějšími poznatky z oblasti intuice, spirituality a energetické medicíny.

Základní typy vysoce citlivých a empatických lidí (Judith Orloff, 2017)

Fyzicky vnímavý – vnímá zejména fyzické příznaky druhých lidí a přejímá je svým tělem. V přítomnosti vitálních lidí může mít pocit, že překypuje energií.

Emocionální – vnímá především emoce druhých lidí a může být jako houba nasávající jejich pocity, jak šťastné, tak smutné.

Intuitivní – Má schopnost nadpřirozeného vnímání, jako je například silná intuice nebo telepatie, přijímá poselství ve snech, komunikuje se zvířaty a rostlinami a také je v kontaktu s bytostmi z druhého břehu. Intuitivní empatické osobnosti se dělí na tyto podtypy:

Telepatický – přijímá intuitivní informace o druhých v přítomnosti

Předvídavý – má vize budoucnosti v bdělém stavu nebo ve spánku

Snový – má živé sny a přijímá v nich intuitivní informace, které pomáhají v životě jemu nebo druhým lidem

Médium – dokáže komunikovat s duchy z druhého břehu

Vnímavý vůči rostlinám – cítí potřeby rostlin a dokáže se spojit s jejich podstatou

Planetární – vnímá změny na naší planetě a ve sluneční soustavě a také změny počasí

Vnímavý vůči zvířatům – dokáže se naladit na zvířata a komunikovat s nimi

Judith Orloff ve své knize Průvodce pro vysoce citlivé lidi (2018, s. 18) rozlišuje vysoce citlivé a vysoce empatické lidi. A také uvádí, že:

„Vysoce empatičtí lidé mají některé nebo všechny vlastnosti jako vysoce citliví lidé. K charakteristickým rysům patří nízký práh smyslové stimulace, potřeba trávit čas o samotě, citlivost na světlo, zvuky a vůně a averze vůči velkým skupinám lidí. Vysoce citliví i empatičtí lidé potřebují delší dobu na uvolnění po náročném dni, protože jejich systém přechází ze stavu vysoké stimulace do stavu ticha a klidu pomaleji. Vysoce empatičtí lidé mají s vysoce citlivými lidmi společnou také lásku k přírodě a klidným prostředím.

Vysoce empatičtí lidé však posouvají prožívání vysoce citlivých lidí ještě dál. Vnímají jemné energie, kterým se v tradičních směrech východního léčitelství říká šakti nebo prána, a přijímají tyto energie do svého těla. Tato schopnost jim umožňuje vnímat energie okolo sebe na extrémně hluboké úrovni, vysoce citliví lidé obvykle tuto schopnost nemívají. Jelikož vše je tvořeno jemnou energií, včetně emocí a tělesných pocitů, zvnitřňují vysoce empatičtí lidé na energetické úrovni emoce, bolest a různé tělesné pocity druhých. Často mívají problém rozlišit nepříjemné pocity druhých od svých vlastních. Někteří vysoce empatičtí lidé mívají také hluboké duchovní a intuitivní prožitky, které se u vysoce citlivých lidí obvykle nevyskytují. Někteří z nich dokonce dokážou komunikovat se zvířaty, přírodou a svými vnitřními rádci.

Jste-li vysoce citlivý člověk, můžete být zároveň i vysoce empatický: vzájemně se to nevylučuje.“ (2018, str. 18)

Vysoká citlivost u terapeutů a klientů

Na téma vysoké citlivosti a lidské senzitivity nahlížím v rámci terapie (ať už jako terapeut nebo klient) jako na stěžejní. Všichni totiž nějakým způsobem vnímáme své okolí a také sebe sama, a tak kvalita a intenzita této percepce by měla být brána během terapie v potaz. Je proto důležité poznávat svou citlivost (její míru, projevy atd.) a toto téma zkusit otevřít i u klientů. Stejně tak bychom ale měli mít stále na paměti jeden důležitý fakt – každý jsme jedinečnou osobností, bez ohledu na své role. Jsme-li jedineční, znamená to, že i náš způsob a intenzita vnímání a prožívání prostředí a sebe sama je jedinečná. Důležitá témata, ať už u HSP klientů nebo terapeutů jsou například: rovnováha, hranice (ve vztazích), přestimulace, péče o sebe a sociální důležitost. Ve svých publikacích je zmiňují např. J. Orloff, E. N. Aron, R. Sellin ad.

Vysoce citlivý klient v procesu vnitřní práce metodou Hlubinné přestrukturace

Z vlastní zkušenosti jsem zjistila, že u vysoce citlivého klienta bychom v rámci metody Hlubinné přestrukturace měli mít na paměti, že situace, které pro jiné lidi nemusí být tak bolestné, mohou a mohly být v minulosti pro HSP klienty traumatizující. Proto je třeba při práci s ložiskem traumatu postupovat u těchto lidí pomaleji, jemněji.

Při odkrývání příčin problémů – práci s původním traumatem je při terapii třeba počítat s možnými obrannými mechanismy vysoce citlivého klienta, které bývají i velmi silné. Z teoretických lekcí výcviku HP i z vlastní zkušenosti mi vyplynulo, že kromě práce s obrannými mechanismy je vhodné klienta průběžně motivovat k postupnému odkrývání jednotlivých vrstev ložiska tak, aby mohl začít sebe sama prožívat vědoměji, autentičtěji. Je totiž možné, že se při práci s emocemi může zaleknout jejich intenzity, mohou ho až zahltit a může mít tendenci nakonec terapii předčasně ukončit.

Domnívám se, že terapeut by měl také společně s klientem zvážit vhodnou frekvenci sezení, neboť vysoce citlivý klient může potřebovat více času na zpracování podnětů z terapie a léčebný proces může být jiný svou délkou a intenzitou, než je tomu u mírně nebo středně citlivých lidí.

V případě, že klient o své vysoké citlivosti neví, je určitě žádoucí vést ho k jejímu poznávání, zvědomování a také k jejímu přijímání. Můžeme mu také představit a pomoci rozvíjet různé strategie, které mu v životě usnadní tuto vlastnost plně využívat a vnímat ji jako dar, nikoliv jako např. poruchu atp.

V této souvislosti je zajímavé, na co upozorňuje Elaine A. Aron. Ve své knize Vysoce citliví lidé (2018, str. 154)zmiňuje, jak je klíčové, aby terapeut pomohl klientovi postupně přeformulovat/přerámovat jeho minulé zkušenosti ve světle poznání, že se narodil jako vysoce citlivý člověk. To mu pomůže výrazně zvýšit a upevnit sebevědomí, které je u těchto lidí zvláště důležité.

Vnímám ze své zkušenosti s terapií v roli klienta i terapeuta jako klíčovou skutečnost, že při sezení je také třeba poskytovat vysoce citlivému klientovi více času na zpracování emocí, které mohou být v kontaktu s odkrýváním traumatu velmi intenzivní, a také mu dát dostatek času pro jeho hloubkové zpracování informací a jejich reflexi. Dále je vhodné pomáhat mu uvědomit si jeho vlastní zdroje sil – to, co mu je doplňuje, protože hloubková práce na sobě je intenzivní a spotřebovává velké množství psychických sil. Toto platí při terapiích obecně, ale odborníci se u HSP shodují, že je to zvláště důležité, protože u nich častěji hrozí přestimulování a následné vyčerpání, únava atp. Často se může během intenzivní hloubkové práce sehrát svou pozitivní roli nějaká další podpůrná aktivita, kterou klient v životě může pěstovat – jako např. jóga, tai-či, sport, meditace, umění (tanec, výtvarné umění, hudba), procházky přírodou, hluboký odpočinek atd. U mě osobně to byla kombinace hlubinné přestrukturace a léčebné jógy, umění (tanec, hudba, výtvarné aktivity), procházek přírodou, psaní deníku a odpočinku.

Vysoká citlivost nervové soustavy také způsobuje, že vysoce citliví lidé jsou více vyváděni z rovnováhy. Mohou si tedy průběžně svůj stav zvědomovat, a to těmito jednoduchými otázkami, které navrhuji k sebereflexi:

Jak se teď cítím?

Jsem ve svém středu?

(Pokud ne) – Co potřebuji – co mi teď pomůže, abych se do něj vrátil/a?

Vysoce citlivý terapeut při práci metodou Hlubinné přestrukturace

Z řady výzkumů a praxe terapeutů (např. Aron, Orloff, Moorjani ad.) vyplývá, že vysoce citlivý terapeut má v rukou jedinečné terapeutické nástroje – a to svoji rozvinutou intuici, empatii a často i spiritualitu. Ty jsou důležité nejen pro vcítění a porozumění příběhu klienta, ale také pro vytváření dobrého terapeutického vztahu mezi ním a klientem. Se silnou schopností vcítit se přirozeně do druhého by však měl zacházet vědomě – tak, aby nebyl příběhy a problémy lidí zahlcen. S tím souvisí i vědomí si svých hranic, jejich propustnosti nebo nepropustnosti, vycentrování – vědomí vlastního středu, rovnováhy.

Je dobré si vyzkoušet, kolik klientů je schopen zvládnout během týdne (vysoce citliví terapeuti doporučují počet 10-12 maximálně), také vhodně sestavit rytmus pracovního dne tak, aby mohl naplňovat své potřeby přestávek, odpočinku atd. Nemá-li z nějakých důvodů možnost zařadit během dne přestávky v potřebné délce, může kreativně hledat východisko v krátkém přeladění mezi dvěma klienty po sobě pomocí např.: aromaterapie, krátkého cvičení, relaxace apod. Při práci s klienty se bude setkávat u vysoce citlivých lidí ve větší míře s tématy: hranice (vlastní, ve vztazích), závislosti, přejímání emocí druhých lidí, únava a stres, přehlcení podněty, vyčerpání, syndrom vyhoření, úzkostné stavy atd.

Bibliografie

Studie:

About sensitivity – Sensitivity Research. Home page – Sensitivity Research [online]. Copyright © 2020 Sensitivity Research. All Rights Reserved. [cit. 11.10.2022]. Dostupné z: https://sensitivityresearch.com/about-sensitivity/

Dandelions, tulips and orchids: evidence for the existence of low-sensitive, medium-sensitive and high-sensitive individuals

Lionetti, F., Aron, A., Aron, E. N., Burns, G. L., Jagiellowicz, J., & Pluess, M. (2018), Translational psychiatry, 8(1), 24. doi: 10.1038/s41398-017-0090-6

Sensory processing sensitivity: a review in the light of the evolution of biological responsivity

Aron, E. N., Aron, A., & Jagiellowicz, J. (2012), Personality and Social Psychology Review, 16(3), 262-282. doi: 10.1177/1088868311434213

Sensory Processing Sensitivity in the context of Environmental Sensitivity: A critical review and development of research agenda

Greven, C. U., Lionetti, F., Booth, C., Aron, E. N., Fox, E., Schendan, H. E., Homberg, J. (2019), Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 98, 287-305. Doi: 10.1016/j.neubiorev.2019.01.009

Odborná a popularizační literatura (výběr):

ARON, Elaine. Vysoce citliví lidé: jak vzkvétat ve světě, který vás zahlcuje. Přeložila Lucie TĚŠNOVSKÁ. Olomouc: Fontána, [2020].

ARON, Elaine. Vysoce citliví lidé a vztahy: jak se vyznat ve svých vztazích a zvládat je, když vás svět zahlcuje. Přeložil Lucie TĚŠNOVSKÁ. Olomouc: Fontána, [2022].

HARKE, Sylvia. Senzitivní lidé: jak najít emoční rovnováhu. Přeložil Ivana KRAUS. Olomouc: Fontána, [2019].

ORLOFF, Judith. Průvodce pro vysoce citlivé lidi: jak prožít šťastnější a vyrovnanější život. Přeložila Ivana SÝKOROVÁ. Praha: Grada, 2018. 

SELLIN, Rolf. Blíž tě nepustím: jak v sobě najít střed a nastavit hranice. Přeložila Kateřina PREŠLOVÁ. Praha: Portál, 2019. 

SELLIN, Rolf. Vysoce citliví lidé mezi námi: jak z nevýhody udělat přednost. Přeložila Jana PECHAROVÁ. Praha: Portál, 2021.

SOHST, Kathrin. Citlivost jako výhoda: jak proměnit svou citlivost v sílu. Přeložil Iva MICHŇOVÁ. Praha: Grada, 2016.

MOORJANI, Anita. Síla citlivosti: schopnost empatie ve stále drsnějším světě. Přeložila Petra KUDRNÁČOVÁ. Praha: Euromedia Group, 2022.

Vybrané jednotlivé články, studie k teorii environmentální citlivosti:

Dokumentární i hrané filmy:

Sensitive and in Love: https://sensitiveandinlove.com/

Sensitive Lovers: A Deeper Look into Their Relationships: https://sensitivelovers.vhx.tv/

Sensitive. The Untold Story. (Elaine Aron feat. Alanis Morissette):

Rozhovor s Dr. J. Orloff:https://www.youtube.com/watch?v=yr_BY-oNaNU

Vybrané inspirativní webové stránky terapeutů:

Elaine A. Aron: https://hsperson.com

Dr. Judith Orloff: https://drjudithorloff.com

Petra Prest: https://procitlive.cz/

Alena Wehle: https://www.alenawehle.cz/

Institut pro vysokou citlivost (2021)